Nyheter från SRF


Nu gäller elektronisk betalning för rot- och rutarbeten

23 januari, 2020 08:25

Du som betalar för rot- och rutarbeten måste nu göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och rutavdraget. Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas från och med den 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

23 januari, 2020 08:24

Regeringen föreslår i en proposition att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblas från 10 till 20 procent. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

Moms – Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land

23 januari, 2020 08:23

Den 1 januari 2020 infördes nya omständigheter som ska vara uppfyllda för att säljaren ska kunna redovisa undantag från skatteplikt vid en omsättning av varor till andra EU-länder. Skatteverket lämnar i ett ställningstagande sin syn på hur de nya bestämmelserna ska tillämpas.

Moms – Unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner

23 januari, 2020 08:22

Moms – Bilagor i tryckta publikationer

23 januari, 2020 08:21

Enligt svensk praxis anses tillhandahållandet av tryckning av en publikation och ibladning av en externt producerad bilaga vara två separata tillhandahållanden. Skatteverket klargör i ett ställningstagande sin syn på hur tillhandahållande av en publikation tillsammans med en bilaga ska bedömas.

Kvalificerade personaloptioner

23 januari, 2020 08:20

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden uppfyller förfarandet med utfärdande av personaloptioner – där förvärvet av aktier sker med hjälp av teckningsoptioner – kravet att personaloptionen utnyttjas för förvärv av andel i företaget.

Sommar- och extrajobb 2020

23 januari, 2020 08:19

Skatteverket har uppdaterat som broschyr som riktar sig till skolungdom och studerande. Där framgår till exempel hur du som studerar och jobbar extra under år 2020 ska göra för att få ut hela lönen utan skatteavdrag om du tjänar mindre än 20 008 kr under 2020.

Minskning av hushållens svarta köp

23 januari, 2020 08:17

Hushållens medvetna köp av svarta tjänster har minskat, från 11 miljarder kronor 2005 till cirka 3 miljarder kronor förra året. Det framgår av en undersökning som Skatteverket gjort med hjälp av Demoskop.

Riktad utdelning i fåmansföretag

16 januari, 2020 08:30

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att riktad utdelning till delägare i fåmansföretag inte medfört annan beskattning än den som följer av reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag.

Propositionsförteckning våren 2020

16 januari, 2020 08:29

Regeringskansliet redovisar i en förteckning de propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2020 under återstoden av riksmötet.


Silverstadens Ekonomi & Redovisning AB
Agueligatan 10, 733 38, Sala
Telefon: 0224-67 71 90
Fax: 0224-145 40
E-post: info@silverstadensekonomi.se
Vi är medlemmar i SRF-Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF logo